Årskrönika: Elmarknaden 2017

2018-01-17

Vi har ett händelserikt år bakom oss, med bland annat förändringar i energiskatten, höjt solinvesteringsstöd och rekord i vindkraft. Här är en sammanställning av det viktigaste från energiåret 2017.

Januari – väderfenomen höjde elpriset

Året inleddes med sjunkande elpriser på grund av det milda vädret – både det rörliga spotpriset och det fasta terminspriset. Men under månadens sista vecka drog en kalluftspool in över norden, med kraftigt sänkta temperaturer och därmed höjda elpriser som följd.

Februari – bottennotering för certifikaten

Den kyliga väderleken fortsatte hålla elpriserna uppe i februari. Spotpriserna steg under månaden med 73 procent jämfört med samma månad året innan.

Priset på elcertifikat föll markant och nådde en bottennotering i mitten av februari. Men i slutet av månaden återhämtade sig priset och handlades för över 30 kronor mer än under bottennoteringen. Elcertifikatmarknaden präglas fortfarande av en risk för överutbyggnad och politisk osäkerhet om vad som ska hända efter 2020 då systemet förväntas vara färdigbyggt.

Mars – Nytt svenskt rekord

Spotpriset i mars sjönk med åtta procent jämfört med februari. Det sjunkande elpriset berodde på månadens mildare väder som gjorde att efterfrågan minskade.

Jämfört med mars 2016 låg spotpriset för mars 2017 dock 43 procent högre. Anledningen var dels den sämre hydrologiska situationen och dels ett betydligt högre kolpris än föregående år.

I mars slogs även det svenska vindkraftsrekordet då produktionen för första gången översteg 17 TWh över en rullande tolvmånadersperiod. Det tidigare rekordet sattes 2015, då produktionen kom upp till 16,6 TWh.

April – Underskott i magasinen

Under april föll både spot- och terminspriset samtidigt som elpriserna låg på en högre nivå än normalt för perioden. Anledningen var det kalla och torra vädret som innebar att den hydrologiska situationen försämrades ytterligare under månaden.

Vädret ledde också till att det hydrologiska underskottet, alltså volymen av vatten i magasinen, markvatten och snö, försämrades i april och låg på ett underskott över 10 TWh.

Maj – Stor oro och låg efterfrågan

I maj ökade spotpriset på grund av kallt väder och hög elkonsumtion. Terminspriserna däremot, sjönk något i början av månaden för att sedan stiga igen.

Priset på elcertifikat låg under månaden återigen under 60 kronor. Det sjunkande priset berodde på en låg säsongsmässig efterfrågan och en oro över att överskottet på elcertifikat kommer öka kraftigt på 2020-talet vilket kan få priserna att rasa.

 

Juni – Kvothöjning och reaktornedstängning 

Sommarens varmare temperaturer innebar minskad elkonsumtion som i sin tur resulterade i något lägre elpriser. Spotpriset i juni sjönk med sju procent jämfört med föregående månad, och 15 procent jämfört med juni 2016. Trots det var priset ovanligt högt för perioden.

Regeringen tog under månaden beslut om att höja kvoterna. Det hade ingen märkbar påverkan på certifikatpriserna, även om en högre kvotplikt och ett fallande överskott av elcertifikat bör medföra högre priser de närmaste åren.

Under juni stängdes också reaktor 1 i Oskarshamns kärnkraftverk ner permanent, tio dagar tidigare än planerat. Under sina 45 år i drift producerade reaktorn producerade 110 TWh el.

Juli – högsta elpriset i juli på tio år

Elmarknaden i juli var minst sagt motsägelsefull jämfört med tidigare år. Trots sommartider då priserna normalt ligger på låga nivåer gick priserna i juli åt motsatt håll och terminspriserna steg rejält.

Efter prisnedgången på elcertifikaten i juni, lade sig priset i juli på en stabil nivå. Spotpriset per elcertifikat hamnade strax över 60 kr att jämföra med genomsnittspriset på 52,50 kr under juni.

Augusti – semesterslut och försenad Sydvästlänk

Både spot-och terminspriserna ökade under augusti månad. Högre elförbrukning efter industrisemestern, begränsad överföringskapacitet, högt kolpris och låg tillgänglighet av kärnkraft var de stora anledningarna.

Under månaden kom besked om ytterligare försening i färdigställandet av Sydvästlänken, en likströmsförbindelse som ska gå mellan Hallsberg i Närke till Hörby i Skåne.

När Sydvästlänken är färdig ska kabeln öka överföringskapaciteten mellan tre av Sveriges elprisområden med 25 procent. Genom förbindelsen kommer det bli möjligt att exportera mer vatten-och kärnkraft söderut, vilket minskar prisskillnaderna mellan elprisområdena.

September – energiskatteförändringar och höjt solinvesteringsstöd

September bjöd på högre spotpris och sänkta terminspriser, främst på grund av det kalla och blöta vädret.

En annan nyhet var beskedet om att energiskatten efter årsskiftet kommer flytta från elleverantörer till nätägarbolagen. Det innebär att elpriset per kWh numera sänks med beloppet som motsvarar energiskatten. Samtidigt höjs nätkostnaden med samma belopp. Den totala elkostnaden för elkunder påverkas därmed inte.

Till sist beslutade regeringen i september att investeringsstödet för installering av solceller höjs från och med 1 januari 2018, från 390 miljoner kronor till 915 miljoner kronor per år.

Oktober – Nytt finskt vindkraftrekord

I oktober sjönk det rörligt spotpriset medan priserna på terminsmarknaden varierade kraftigt.

Det syntes även stora svängningar på elcertifikatmarknaden. Under en period på fyra veckor steg priset kraftigt från 60 kr till 80 kr per certifikat, men föll sedan tillbaka något vilket är normalt efter en så kraftig uppgång.

En annan rolig nyhet var att Finlands vindkraftsproduktion slog rekord i oktober.

November – vinterpriser och ny vindkraftpark

Novembers elmarknad bjöd på stigande spotpriser medan priserna på terminskontrakten varierade.

Priset på utsläppsrätter ökade på grund av att EU kom överens om att införa en marknadsstabilitetsreserv för att minska överutbud av utsläppsrätter på marknaden.

Till sist kom ett besked om att den nya svenska vindkraftparken Markbygden efter färdigställande i slutet av 2019 kommer ge 650 MW vindkraft och därmed öka landets produktion med 12 procent.

December – Regnet pressade priserna

December var både milt och regnigt, vilket pressade ner priserna något både på spot- och terminsmarknaden.

Priset på utsläppsrätter ökade med anledning av låga auktionsvolymer. Men handeln av utsläppsrätter förväntas öka framöver vilket troligen kommer resultera i sjunkande priser.

Teckna elavtal
Vill du teckna ett grönt elavtal till hemmet? Läs mer och teckna här. Du kan också höra av dig till oss på info@nordicgreen.se eller 08 – 20 51 00.
Vill du teckna ett grönt avtal till företaget? Läs mer här eller kontakta vår rådgivare Mats Bengtsson direkt på mats.bengtsson@nordicgreen.se så hjälper han dig.

[templatera id=”27195″]