[templatera id=”35509″]

Elmarknaden

2017-03-27

Både spot-och terminspriserna steg under februari. Stigande kolpriser och en försämrad hydrologisk situation är de huvudsakliga orsakerna till ökningarna.

Andra nyheter för månaden är att prisernas för elcertifikat ökat och att intresset för kolkraften minskat vilket höjer förhoppningen att nå klimatmålen.

Spotmarknaden

Det rörliga spotpriset i februari steg med 3% jämfört med föregående månad. Det stigande elpriset under februari berodde huvudsakligen på att januaris milda och blöta väder gick över till en något kyligare väderlek med mer normala temperaturer för årstiden. Det kyliga vädret innebar att spotpriserna under vissa timmar gick uppemot 70 öre/kWh. Under slutet av februari återgick vädret till mildare temperaturer med lägre spotpriser som följd.

Spotpriserna under februari 2017 steg med 73% jämfört med samma månad 2016, trots att väderleken i stort sätt var relativt likt. Att priset varit så pass mycket högre 2017, har framförallt berott på att kolpriset i år varit mycket högre. Faktum är att kolpriserna nästan stigit kontinuerligt sedan februari 2016, med undantag för en period under hösten. En annan betydande anledning till att spotpriset i februari 2017 var högre är då på att den hydrologiska situationen i år varit mycket sämre, med lägre nivåer än normalt i vattenmagasinen.

Kärnkraftsproduktionen har varit stabil under februari, då samtliga reaktorer i Norden har producerat nära 100 %. Den höga produktionen av kärnkraft har gjort att dyrare kolkraft inte behövts användas, något som resulterade i att spotpriset höll sig på en låg nivå.

Terminsmarknaden

Den som väntar på ett lågt pris för terminsprisena i sommar får tyvärr vänta längre, enligt prognoserna. På grund av en dålig hydrologisk balans hålls de fasta terminspriserna för perioden uppe. Producenterna förväntas nämligen ha god kontroll på vattenkraftsproduktionen under sommaren.

Efter rykten om nya produktionsbegränsningar av kol i Kina, steg priset under en period men föll sedan något på grund av den politiska osäkerheten i landet. Kolet har en stor inverkan på terminspriserna och flera analytiker menar att uppgången i kolpris inte har påverkat terminspriserna i tillräcklig utsträckning. Detta innebär att det finns en risk att terminspriserna kan stiga.

Elcertifikatspriserna återhämtar sig efter markant fall

De senaste månaderna har priset på elcertifikat fallit markant och nådde en bottennotering den 16 februari. Men i slutet på månaden återhämtade sig priset på certifikaten och handlades för över 30 kronor högre än under bottennoteringen. Ökningen har ingen huvudsaklig förklaring då det inte skett någon väsentlig förändring. Istället präglas elcertifikatmarknaden fortfarande av en risk för överutbyggnad och politisk osäkerhet om vad som ska hända efter 2020 då systemet förväntas vara färdigbyggt.

På grund av den stora osäkerheten har pressen på politikerna att ta fram en ny reform ökat. Regeringen förväntas nu lämna in en proposition om elcertifikatsystemet under våren. Förhoppningen är bland annat att elmarknaden ska få besked om en stoppregel. Stoppregeln är tänkt att hindra fler certifikat att utfärdas efter att systemet är färdigbyggt. Ett annat efterlängtat besked är om Sveriges utbyggda elcertifikatsystem på 18 TWh ska ligga i samma system som idag eller om det ska ligga separat. Om de 18 TWh läggs i det nuvarande systemet, kommer även Norge ha möjlighet att dra nytta av dem. Läggs de istället i ett separat system, kommer de endast utnyttjas i Sverige.

Minskning av kolkraft höjer förhoppning att nå klimatmål

Intresset för utbyggnad av kolkraft minskar allt mer. Det senaste året har planeringen av nya kolkraftverk fallit med 48%. Antalet påbörjade kolkraftverk har minskat med 62% och pågående utbyggnad av kolkraft har fallit med 19%.

Under de senaste åren har dessutom ett flertal kolkraftverk lagts ner i Europa och USA. Det reducerade intresset för kolkraft har bidragit till att det globala CO₂-utsläppen minskat. En av anledningarna är att utbyggnaden av förnybar energi, som sol-och vindkraft, till viss del ersatt kolkraften i länder med stora utsläpp såsom USA och Kina.

Den bromsade utbyggnaden av kolkraften och därmed minskade koldioxidutsläppen banar väg för att nå Parisavtalets klimatmål – att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader.

Rekommendation

På grund av den hydrologiska balansen är risken för stora prisvariationer större än vanligt. Detta tillsammans med osäkerheten i kolpriserna, som påverkar terminskontrakten längre fram, rekommenderar vi ett fast avtal på 3 år.

Teckna ditt avtal här om du är privatperson eller hör av dig till oss på 08-20 51 00 eller info@nordicgreen.se så hjälper vi dig att teckna elavtalet. Vill du teckna ett elavtal till ditt företag? Hör av dig till en av våra rådgivare.

Källor: Montel, Shepherd Energy, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten, Troms Kraft Handel, E24.

[templatera id=”27195″]