[templatera id=”35509″]

Elmarknaden

2017-07-04

Sommaren är här! Den (vanligtvis) varmare årstiden för med sig förväntningar på låga elpriser. Men även om spotpriset sjönk något i juni, ligger det på en ovanligt hög nivå. Inte heller terminspriset möter förväntningarna på låga sommarpriser utan ökade istället under månaden.

Andra nyheter i juni: Regeringens beslut om att höja kvoterna kan påverka på priserna på elcertifikat, företags satsning på förnybar energi gynnar elproducenterna och att Oskarshamns reaktor 1 stängts ner för gott.

Spotmarknaden

Sommarens ökande temperaturer innebar minskad elkonsumtion som i sin tur resulterade i något lägre elpriser. Spotpriset i juni sjönk med 7 % jämfört med föregående månad, och 15% jämfört med juni 2016. Trots det var priset ovanligt högt för perioden.

Anledningen var det fortsatt dåliga hydrologiska läget. En annan orsak till de högre elpriserna var att den årliga revisionssäsongen för kärnkraftverken var i full gång i juni. Revisionen förväntas pågå fram till hösten och flera reaktorer kommer att vara ute ur systemet under tiden. Dessutom var det några av de redan reviderade reaktorerna som fortsatt var ur drift på grund av återstående problem, vilket även det hade inverkan på elpriserna. Under vissa dagar i juni låg elpriset i Sverige 10 öre/kWh högre än det nordiska genomsnittet.

Spotpriserna varierade mycket i juni. När kärnkraftsproduktionen är så låg som den var i juni, får vindkraftsproduktionen stor påverkan på priserna. Och under vissa perioder när vindkraftsproduktionen var låg och elkonsumtionen hög resulterade det i att spotpriset låg nära 50 öre/kWh. Under andra timmar var vindkraftsproduktionen hög och elkonsumtionen låg. Under dessa perioder låg spotpriset så lågt som 10 öre/kWh.

Terminsmarknaden

I juni tecknade Danmark och Tyskland avtal om att införa en miniminivå på överföringskapaciteten mellan länderna. Avtalet förväntas innebära en ökad export av el från Norden till Tyskland vilket i sin tur kan leda till högre elpriser. Från 1 juli ska en pilotfas startas och kapaciteten ska succesivt ökas till 1100 MW (vilket motsvarar full produktion från en större kärnkraftsreaktor). Avtalet resulterade i att terminspriserna för de längre kontrakten ökade något.

I juni började även den franska kärnkraftsleverantören Areva testa kärnkraftsreaktorn Olkiluoto 3. Reaktorn är planerat att börja leverera el till elnätet 2018, vilket är ett decennium senare än väntat. Men då detta var något som marknaden förväntade sig så har det inte gett någon märkbar effekt på priserna.

Högre kvotplikt och fallande överskott påverkar elcertifikaten

Priserna på elcertifikat ligger på nivåer strax över 50 SEK per elcertifikat vilket är nästan 30 SEK lägre än i början av maj. Att regeringen nu tagit beslut om att kvoterna ska höjas har inte fått någon märkbar inverkan på priserna än. Men en högre kvotplikt och ett fallande överskott av elcertifikat bör medföra högre priser de närmaste åren.

Företagens satsning på förnybar energi gynnar elproducenterna

Allt fler företag satsar på el från förnybara energikällor som en del i företagets miljöarbete. Genom att välja förnybar energi visar företag att de valt ett energialternativ med låg miljöpåverkan och därmed värnar om en hållbar framtid.

Ursprungsgarantin säljs av elproducenter till elleverantörer och visar vilken energikälla elen kommer ifrån. När fler väljer att satsa på grön el, drivs priset på ursprungsgarantier uppåt vilket gynnar producenter av förnybar energi.

Reaktor 1 i Oskarshamn kärnkraftverk stängd permanent

Under juni beslutade OKG att permanent stänga reaktor 1 i Oskarshamns kärnkraftverk, tio dagar tidigare än planerat. Reaktorn var tvungen att snabbstoppas på grund av tekniska problem. Och efter en analys beslutade OKG att det inte var värt att starta upp reaktorn igen. Reaktorn producerade 110 TWh el under sina 45 år i drift.

Rekommendation

Just nu är både rörligt avtal och vårt 3-årsavtal förmånliga alternativ. Med sommaren följer varmare temperaturer. Det resulterar i att spotpriserna oftast går ned, vilket kan göra ett rörligt elavtal fördelaktigt. Samtidigt innebär ett rörligt avtal en risk för plötsliga prishöjningar, speciellt när de varierar så mycket som de gjort i juni månad. För den som vill känna sig trygg och veta vad elfakturan kommer hamna på varje månad rekommenderar vi vårt fasta 3-årsavtal.

Teckna elavtal här. Eller hör av dig till oss på 08- 20 51 00 eller info@nordicgreen.se så hjälper vi dig att teckna elavtalet.

Vill du teckna ett elavtal till ditt företag? Kontakta våra rådgivare så hjälper de dig att teckna elavtalet.

Källor: Montel, Shepherd Energy, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten, Troms Kraft Handel.

[templatera id=”27195″]