[templatera id=”35509″]

Vi berättar varje månad om läget på elmarknaden.

Elmarknaden september 2016

2016-10-17

Hösten har än så länge varit helt fantastisk. Strålande sol och knappt något regn. Men tur med vädret har tyvärr inneburit mindre tur med elpriset. Trots att det rörliga spotpriset sjunkit något sedan i augusti, ligger det fortfarande 38% högre än i september i fjol. För terminspriset bjöd september på en ojämn utveckling. Det fasta elpriset sjönk i början av månaden men gjorde sedan en helomvändning och steg.

Det händer även en del på elmarknaden inom de närmsta åren som i sin tur kommer påverka elpriset; en höjning av energiskatten, utbyggnad av elcertifieringssystemet samt en översyn av skatten för solel.

Spotmarknaden
Sedan februari 2016 har spotpriset varit på uppgång. Det kalla vädret i kombination med uteblivet höstregn och strålande solsken har inneburit dålig tillrinning i de svenska vattenmagasinen, vilket bidragit till septembers höga spotpris. Men den stora boven i dramat om det höga rörliga elpriset är det fortgående underhållet av överföringskablarna mellan Sverige och Norge som begränsar möjligheten för Sverige att ta del av Norges förmånliga vattenkraft.

På grund av ett planerat underhåll av kablarna från Sverige till Tyskland, Polen och Danmark har överföringsbegränsningarna inte bara påverkat den svenska elmarknaden. Det har även bidragit till stora skillnader i spotpriset mellan de olika nordiska länderna. Elpriset i Norge ligger ovanligt lågt eftersom de inte kan exportera sin vattenkraft och därmed fått ett överskott. Samtidigt ligger elpriserna i Sverige, Danmark och Finland ovanligt högt på grund av underskott av Norges billiga vattenkraft.

Terminsmarknaden
För de fasta terminspriserna startade september med en nedgång. Anledningen var ett fallande pris på kol, olja och gas i kombination med förväntningar på ett blött och milt väder. Men efter en stark utveckling på bränslemarknaden, ett omslag i väderprognoserna samt en prisökning på utsläppsrätter har de fasta elpriserna återigen gått upp. Terminspriset för 2017 ligger nu högre än det gjort på över ett år.

Händelser på elmarknaden de närmsta åren
September bjöd inte bara på en händelserik tid för spot-och terminspriset. Även beslut och förslag som kommer påverka den framtida elmarknad presenterades.

Det första är en höjning av energiskatten för att finansiera sänkningen av effektskatten, det vill säga den skatt som betalas för el producerad från kärnkraft. För elkunder kommer detta innebära en höjning för energikonsumtionen med 3 öre/kWh från juli 2017 och därefter en ytterligare höjning med 1,2 öre/kWh från och med januari 2019.

Det andra som kommer påverka den framtida elmarknaden är en ny elcertproposition som kommer presenteras till våren. Propositionen innebär en förlängning av elcertifikatsystemet, det vill säga ytterligare utbyggnad av produktionen av förnybar energi med en omfattning på 18 TWh. Går förslaget igenom väntas systemet pågå fram till 2030 istället för 2020 som tidigare bestämts.

Slutligen har regeringen beslutat att göra en översyn av skatten på solel som infördes juli 2016. Anledningen är den kritikstorm som beslutet medförde. Målet med översynen är att skatten för solel ska sänkas.

Vår rekommendation
Då både det rörliga spotpriset och fasta terminspriset förväntas öka under hösten i kombination med de olika faktorer som kommer påverka elpriset och elmarknaden framöver rekommenderar vi ett fast elavtal för både privatpersoner och företag. Med ett fast elavtal säkrar du elpriset, och riskerar inte oförutsedda kostnader när priset plötsligt stiger.

Källor: Montel, Shepherd Energy, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten, Troms Kraft Handel.

[templatera id=”27195″]