[templatera id=”35509″]

Läs våra avtalsvillkor för företag.

Avtalsvillkor företag

Avtalsvillkoren nedan gäller försäljning av el till näringsverksamhet.

Särskilda Avtalsvillkor för Näringsidkare EL-N2017:1(gäller fr.o.m. 2014-03-01)

1. Avtalets ingående och avtalsdokumentation

1.1 Detta elavtal gäller från den dag då Switch Nordic Green AB (hädanefter Nordic Green Energy) har godkänt Kundens beställning. Avtalet mellan Kunden och Nordic Green Energy regleras i enlighet med de specifika som Kunden godkände då Kunden ansökte om att bli kund. Avtalet regleras även av dessa särskilda avtalsvillkor samt branschens allmänna avtalsvillkor, EL2012N. Om EL2012N ersätts av nya villkor eller ändras kan Nordic Green Energy komma att implementera dessa ändringar. Vid eventuell motstridighet mellan Nordic Green Energys avtalsvillkor och branschens EL2012N har Nordic Green Energys avtalsvillkor företräde.

1.2 Avtalet omfattar de uttagspunkter som specificerats i avtalet.

1.3 Elleveransen påbörjas i enlighet med överenskommelse under förutsättning att Kunden lämnat fullständiga och korrekta uppgifter. Notera att Nordic Green Energy inte kan ta ansvar för försenad leveransstart om Kundens uppgifter varit felaktiga.

1.4 Sedvanlig kreditprövning kan genomföras och leda till att beställningen inte godkänns. Om Nordic Green Energy beslutar sig för att inte godkänna din beställning meddelas detta skriftligen inom två veckor från det att Nordic Green Energy mottagit undertecknat avtal. Nordic Green Energy förbehåller sig också rätten under avtalets giltighetstid göra sedvanlig kreditprövning samt, om bristfällig sådan konstateras, inkräva godtagbar säkerhet eller häva avtalet.

1.5 Dessa särskilda villkor kan vid var tid ändras av Nordic Green Energy under förutsättning att Kunden underrättas minst två månader i förväg.

1.6 Dessa villkor gäller om inte annat avtalats särskilt i samband med avtalets ingående.

1.7 Överenskomna förändringar av avtalet och/eller särskilda villkor, som görs under löpande avtal, ska vara skriftliga. Likaså ska förändringar i antalet uttagspunkter skriftligen meddelas och godkännas av Nordic Green Energy.

2. Leverantörsbyte

Nordic Green Energy ansvarar för att Kundens nätbolag underrättas om leverantörsbytet. Kunden ansvarar dock för att kontrollera att befintligt elavtal inte bryts i förväg och för alla kostnader om så ändå skulle vara fallet. Nordic Green Energy åtar sig inte att betala eventuell lösenavgift om Kunden bryter befintligt elavtal i förtid.

3. Särskilda villkor för Fast pris

3.1 Vid tecknande av avtalsformen Fast pris förbinder Kunden sig att köpa el från Nordic Green Energy under en bestämd bindningstid. Elpriset och eventuell fast avgift är, med undantag för vad som anges i 3.2, oförändrade under den överenskomna bindningstiden. Till elpriset tillkommer vid var tid gällande skatter och moms.

3.2 Nordic Green Energy har rätt att löpande och med omedelbar verkan justera elpriset under bindningstiden i det fall skatter eller andra av myndigheter relevanta avgifter tillkommer, tas bort eller ändras. Ändring av ersättning för kostnader kan exempelvis bero på att myndighet ändrar kvotplikten på elcertifikat, höjning av effektreserven, höjning av Svenska Kraftnäts volymavgift eller att Sverige indelas i nya elprisområden.

3.3 I det fall avtalets startdatum infaller på annat datum än den första i kalendermånaden förlängs avtalsperioden till den sista kalenderdagen i avtalets sista kalendermånad.

3.4 I anslutning till att avtalet löper ut, kommer Nordic Green Energy att meddela Kunden om detta. Om Kunden, vid avtalets utgång, varken förnyar eller säger upp avtalet, förlängs det automatiskt på sätt som framgår av Nordic Green Energys meddelande till Kunden.

4. Särskilda villkor för Rörligt pris

4.1 Avtalsformen Rörligt pris är en avtalsform där elpriset är föremål för månatlig justering. Elpriset för Nordic Green Energys rörliga pris baseras på Nordic Green Energys inköpspris för den inköpta elen och ett påslag. Till elpriset tillkommer fasta avgifter (t.ex. månadsavgift och faktureringsavgift). Såväl fasta avgifter som påslag framgår av avtalet. På elpris och fasta avgifter tillkommer vid var tid gällande energiskatt och moms.

4.2 I inköpspriset ingår kostnad för kraftinköp, elcertifikat, ursprungsmärkning och avgift till Svenska Kraftnät. Med inköpspris menas ett volymvägt genomsnitt av den gångna månadens spotpriser i svenska kronor för Nordic Green Energys inköp och för det elprisområde Kundens anläggning ligger i. För anläggningar med timmätning används ett medelpris som består av en sammanvägning av Kundens timvisa energiförbrukning och Nord Pools timvisa spotpris för anläggningens elområde. Förändringar i Nordic Green Energys kostnader enligt ovan har således en direkt påverkan på Kundens elpris.

4.3 Påslag och fast avgift kan vid var tid ändras av Nordic Green Energy under förutsättning att Kunden underrättas enligt EL2012N.

4.4 Vid uppsägning gäller att uppsägningen träder ikraft enligt meddelande från Kundens nätbolag.

4.5 Kunden kan när som helst byta till någon av Nordic Green Energys övriga avtalsformer till vid tiden gällande elpriser. Bytet får verkan till det månadsskifte som inträder närmast efter Kundens meddelande till Nordic Green Energy om Kundens önskan att byta avtalsform.

5. Särskilda villkor för Mixavtal

Avtalsformen Mixavtal innebär att avtalet kombinerar ett Fast pris med ett Rörligt pris. För delen Fast pris gäller punkt 3 i detta avtal och för delen som ligger på Rörligt pris gäller punkt 4 i detta avtal, förutom 4.4 och 4.5 då avtalstiden styrs av Fastprisets bindningstid.

6. Elnätsavgifter

Elnätsavgifter omfattas ej av detta avtal. Kunden betalar elnätsavgifter direkt till nätbolaget.

7. Uppsägning av avtal i förtid

I det fall kunden inte fullföljer avtalet till avtalsperiodens slut har Nordic Green Energy rätt till ersättning för den skada Nordic Green Energy lider på grund av detta. Ersättningen beräknas till 18 öre/kWh (ej momspliktigt) för Kundens beräknade förbrukning under återstående del av bindningstiden. Ersättning ska utgå även i de fall elleverans enligt avtalet inte påbörjats vid Kundens förtida uppsägning.

8. Betalningsvillkor

8.1 Nordic Green Energy fakturerar enligt verkligt avläst förbrukning som erhålls från Kundens nätbolag. I de fall en verkligt avläst förbrukning saknas används en årsförbrukningsprofil, som fördelar uppskattad förbrukning över året.

8.2 Betalning ska vara Nordic Green Energy tillhanda senast på förfallodagen. Om inget annat överenskommits sker fakturering månadsvis i efterskott med 30 dagars betalningstid.

8.3 Sker inte betalning i tid har Nordic Green Energy rätt att fordra ränta enligt räntelagen från den i räkningen angivna förfallodagen samt till ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas kostnader för skriftlig betalningspåminnelse samt kostnader för verkställighet av betalning eller annan förpliktelse.

9. Avtalsöverlåtelse

Kunden har inte rätt att överlåta avtalet på annan utan särskilt medgivande från Nordic Green Energy. Nordic Green Energy har dock rätt att på oförändrade villkor överlåta avtalet på annan part.

10. Reducerad energiskatt

I det fall Kunden är berättigad reducerad energiskatt för industriell verksamhet kan Kunden få sådan nedsättning mot att man försäkrar om elkraftens användning. Ytterligare information om tillvägagångssätt kan erhållas hos Nordic Green Energy.

11. Övriga villkor

Tvister rörande tolkningen och/eller tillämpningen av detta avtal ska avgöras enligt svensk lag vid allmän domstol eller annan enligt författning behörig instans.