[templatera id=”35509″]

Pressbild.

Riksdagen har röstat igenom kvothöjning i elcertifikatssystemet

2015-11-23

Från och med 1 januari 2016 kommer nya högre kvoter på elcertifikat att gälla för alla elhandelsbolag. Genom högre kvoter hoppas regeringen kunna öka utbyggnaden av förnybar elproduktion. På sikt ska detta göra att Sverige får ett energisystem som baseras på 100% förnybar energi.

Såhär fungerar det:

  • Producenter av förnybar energi får ett elcertifikat för varje producerad MWh (megawattimme) el.
  • Alla elhandelsbolag är skyldiga att köpa elcertifikat motsvarande en viss andel (kvot) av sin elförsäljning.
  • För kunder som har ett fast elpris offererat före 23 november 2015 innebär den höjda kvotplikten en ökad kostnad per fakturerad kWh från och med 1 januari 2016. Höjningen kommer att finnas specificerad på elfakturan från och med januari 2016 (gällande december månads elförbrukning). För kunder som har ett fast elpris offererat efter 23 november 2015 ingår höjningen i det fasta elpriset.
  • För kunder med rörligt elpris beror kostnaden per kWh på marknadspriset på elcertifikat.

Vad är elcertifikat?
Lagen om elcertifikat trädde i kraft 2003. Dess syfte är att gynna produktionen av el från förnybara energikällor såsom vindkraft, viss vattenkraft och solenergi. Producenter av förnybar el får ett elcertifikat av staten för varje MWh som producerats. Genom försäljningen av elcertifikat till elhandelsbolag får producenterna en extra intäkt utöver intäkterna från elförsäljningen. Därigenom ökar de förnybara energikällornas möjlighet att konkurrera med icke förnybara källor.

Tack vare elcertifikatsystemet har Sveriges förnybara elproduktion ökat med 16 TWh (terawattimmar) mellan 2002 och 2013.

Vad är kvotplikt?
Kvotplikten bestämmer hur stor del av elleverantörernas försäljning (eller elanvändarnas elanvändning) som elleverantören är skyldig att köpa elcertifikat för. Genom kvotplikten skapas en efterfrågan (och högre priser) på elcertifikat. I förlängningen stimuleras producenterna att investera i ytterligare förnybar elproduktion. Kvothöjningen är alltså en stimuleringsåtgärd som i förlängningen ska leda till en bättre miljö.

Läs Riksdagens beslut:www.riksdagen.se

[templatera id=”27195″]