Elmarknaden december 2018: Ökad förbrukning och höga produktionskostnader föranledde höga priser på elmarknaden

2019-01-10

Under december kom kylan krypandes vilket bidrog till en ökad förbrukning och höga priser på spotmarknaden samtidigt som det torra vädret höll uppe kostnaderna för vattenproduktion. På terminsmarknaden uppstod en markant prisökning på kontrakt nära i tid. Även oljepriserna fick ett rejält uppsving som däremot inte var lika långlevat. Priset på elcertifikat störtdök i mitten av december men stabiliserades sedan åter mot slutet av månaden.

Spotmarknaden
I december steg både elförbrukningen och spotpriserna på grund av kallare väder. Likt de senaste månaderna var det fortfarande väldigt torrt, vilket höll upp produktionskostnaderna för vattenkraft. På grund av det kyliga vädret, svaga vattenresurser och högre priser på utsläppsrätter och bränslen låg det månatliga genomsnittspriset i Sverige på 523 SEK/MWh i december. Det var så mycket som 72 procent högre än i december föregående år. Produktionen i Sverige höll sig på en god nivå då överföringskablarna verkade utan större problem. Kärnkraftreaktorn Ringhals 2 fick generatorfel i slutet av december och kommer därav sannolikt ha 50 procent reducerad effekt till slutet av mars. 2018 års genomsnittliga elspotspris låg på 460 SEK/MWh vilket är det högsta sedan 2010.

Terminsmarknaden
På Nasdaqs nordiska terminsmarknad fortsatte priserna att stiga i december. Prisökningen för kontrakten nära i tid var markant som ett resultat av den starka spotmarknaden och den försämrade nordiska hydrobalansen. I slutet av december hade hydrobalansen sjunkit till cirka 16 TWh i underskott jämfört med den normala nivån för årstiden. Priserna för kontrakten längre bort i tiden höll sig mer stabila. Den huvudsakliga anledningen till de höjda priserna för längre perioder var den starka prisutvecklingen för utsläppsrätter, vilken bidrog till den stigande kostnaden för kolkondens.

Det råder fortfarande stora osäkerheter på marknaden för utsläppsrätter inför brexit-omröstningen i det brittiska parlamentet. På grund av den  uppskjutna omröstningen förväntades auktionsvolymerna vara låga i januari, vilket följdaktligen ökade efterfrågan på utsläppsrätter i december. På bränslemarknaden fortsatte den nedåtgående trenden för oljepriser. Trots produktionsbegränsningarna råder det fortfarande oro för överflödigt utbud på oljemarknaden. Priset på kol rörde sig mestadels sidledes på grund av stabil efterfrågan både i Asien och i Europa.

Handelsvolymen på Nasdaqs elmarknad fortsatte att sjunka i december. Decembers handelsvolym låg på 27,4 TWh vilket är 4 procent lägre än i december föregående år. På årsbasis sjönk volymen 2018 cirka 10 procent jämfört med 2017 och var på den lägsta nivån sedan 1999.

Elcertifikatsmarknaden
Månadens slutkurs på spot-elcertifikat sjönk från november till december. En vindfattig novembermånad och kallare väderprognoser fick elcertifikatpriserna att stiga i första hälften av december. Sedan sjönk elcertifikatpriserna mer än 15 procent under en mycket kort tid som följd av att att Energimyndigheten hade kommit med förslaget om att fortsätta stödja förnybar produktion med elcertifikat fram till slutet av 2030. I slutet av december stabiliserades spot-priserna till omkring 160 SEK.

Rekommendation
För att undvika de höjningar som följer med ökande kyla rekommenderar vi att passa på att teckna elavtal med fast pris nu. Ditt fasta pris kommer då inte att påverkas av eventuella prisstigningar som sker på elmarknaden efter att du tecknat ditt avtal.

Vill du teckna ett grönt elavtal till företaget eller bostadsrättsföreningen? Kontakta vår duktiga rådgivare Mats Bengtsson.

[templatera id=”27195″]