Välj Bra Miljöval - den tuffaste miljömärkningen från Naturskyddsföreningen.

Bra Miljöval – mest natur för pengarna

Välj Bra Miljöval – Sveriges tuffaste miljömärkning. Du får el som producerats med största hänsyn till djur och natur.

Med vår Bra Miljöval-märkta el gör du skillnad:

  • Du bidrar till att skapa vattenpassager för djur och växter så de inte hindras av vattenkraftverk
  • Du hjälper hotade arter som flodpärlsmusslan och ålen
  • Du stödjer energieffektiviseringsprojekt med mål att minska elanvändningen

En liten peng för en stor insats

Att välja el märkt med Bra Miljöval innebär ingen större extra kostnad. För 1,25 öre/kWh extra bidrar du till en märkbar förbättring för vår natur.

25 kr/år

För dig som bor i lägenhet
Årsförbrukning 2 000 kWh

250 kr/år

För dig som bor i villa
Årsförbrukning 20 000 kWh

Vi uppfyller kraven

För att vår el ska få bära Bra Miljöval-märkningen måste elproduktionen uppfylla Naturskyddsföreningens krav. Dessutom kontrollerar Naturskyddsföreningen att andelen producerad el stämmer överens med antalet sålda kilowattimmar.

Våra Bra Miljöval-kunder bidragit till några av följande projekt:

Sportfiskarnas projekt i Sigtunaån, Gnesta
Vandringshindret för fiskarna i Sigtunaån i Gnesta försvann när ett gammalt betongdämme togs bort. Den biologiska mångfalden i ån har ökat tack vare insatsen och numera är det lättare för olika fiskarter att använda ån som lek- och uppväxtområde.

Restaurering av Angerums kvarn i Lyckebyån, Karlskrona
Gamla fisktrappor har rustats upp och restaureringen av kvarnen i Lyckebyån har medfört att vandringshinder för fiskarna i ån försvunnit. Den fridlysta flodpärlmusslans överlevnad har också underlättats genom olika åtgärder.

Läs mer om pågående och utförda projekt som stöttats av Bra Miljöval.