Användarvillkor för Nordic Green Energy Sveriges mobilapplikation

1. Om tjänsten och villkorens omfattning

Nordic Green Energy Sveriges mobilapplikation (”Applikationen”) kan laddas ner till en mobil enhet. Applikationens funktioner kan användas av fysiska eller juridiska (t.ex. dödsbon och ideella föreningar) personer (”Användaren”) som ingått avtal om tillhandahållande av produkter och tjänster med Switch Nordic Green AB, org.nr. 556567-4347 (”Nordic Green Energy”).

Applikationen ger tillgång till information om produkter och tjänster som Användaren har köpt eller beställt av Nordic Green Energy, bl.a. information om Användarens elavtal, fakturor och elförbrukning. Applikationen kan innehålla information om kundförmåner, tjänster och erbjudanden. Nordic Green Energy kan lägga till sina egna eller tredje parts tjänsteleverantörers produkter och tjänster i Applikationen.
Nordic Green Energy kan även genom Applikationen ge Användaren möjlighet till större kontroll över elförbrukningen och elkostnaderna genom bl.a. smarta styrfunktioner på enhetsnivå (av t.ex. elbil och luftvärmepump).

Genom att ladda ner Applikationen accepterar Användaren dessa användarvillkor (”Villkoren”) och bekräftar att Användaren tagit del av Nordic Green Energys Integritetsmeddelande som finns att läsa här: [länk]. För försäljning och leverans av el tillämpas Nordic Green Energys villkor för elförsäljning.

 

2. Krav på utrustning

Applikationen är tillgänglig för mobila enheter med Android- eller iOS-operativsystem. Det är Användarens ansvar att se till att enhetens operativsystem är uppdaterat till den senaste versionen. För att kunna använda det uppdaterade innehållet i Applikationen och den senaste versionen av tjänsten måste Användarens enhet vara ansluten till internet. Vissa uppdateringar av Applikationen kan kräva att

Användaren loggar in i Applikationen på nytt.
Användaren ansvarar för anskaffning av de enheter och datakommunikationsanslutningar som krävs för att använda Applikationen samt kostnader och funktionalitet.

 

3. Villkorens varaktighet och uppsägning

Villkoren är giltiga tills vidare och tillämpas på all användning av Applikationen. Användaren kan när som helst sluta använda Applikationen genom att koppla från alla anslutna enheter (t.ex. elbil eller luftvärmepump) och ta bort Applikationen från alla mobila enheter där den varit installerad. Om Applikationen tas bort från Användarens mobila enheter består Användarens övriga kundrelation med Nordic Green Energy och t.ex. Nordic Green Energys särskilda villkor för elförsäljning fortsätter att gälla som tidigare.

Nordic Green Energy äger alltid rätt att säga upp Villkoren samt begränsa tillgången till Applikationen med omedelbar verkan ifall Användaren har, eller misstänks ha, använt Applikationen i strid med Villkoren eller andra tillämpliga bestämmelser.

Efter uppsägning har Nordic Green Energy, i den utsträckning som tillåts enligt tvingande lagstiftning, inga förpliktelser i förhållande till Användaren.

 

4. Applikationens pris och betalningsvillkor

Användning av Applikationen är kostnadsfri. Användning av alla eller vissa av Applikationens funktioner kan emellertid förutsätta att Användaren har ett pågående elavtal med Nordic Green Energy.

Nordic Green Energy kan erbjuda avgiftsbelagda tilläggstjänster eller produkter i Applikationen. Om Användaren har beställt eller använder avgiftsbelagda tilläggsprodukter och tjänster har Nordic Green Energy rätt att debitera Användaren för dessa. Priset för tilläggsprodukter och tjänster som beställs eller används av Användaren debiteras direkt på Användarens elfaktura. Tilläggsprodukter eller tjänster redovisas på Användarens faktura som en separat post.

Tilläggsprodukter och tjänster faktureras baserat på priset för tilläggsprodukter eller tjänster som gäller vid tidpunkten för beställning, aktivering eller användning. Priser för tilläggsprodukter eller tjänster meddelas av Nordic Green Energy på Nordic Green Energys hemsida: [länk]. De annonserade priserna för de aktuella tilläggsprodukterna och tjänsterna inkluderar moms. Nordic Green Energy förbehåller sig rätten till prisändringar och strävar efter att informera Användaren om alla sådana ändringar i god tid innan ändringen börjar tillämpas.

Att ta bort Applikationen från den mobila enheten eller enheterna avslutar inte automatiskt prenumerationen på tilläggsprodukter eller tjänster i Applikationen. Uppsägning av tilläggsprodukter eller tjänster i Applikationen ska göras genom att meddela Nordic Green Energys kundtjänst separat, se kontaktuppgifter nedan i avsnitt 11. Uppsägningstiden för tilläggsprodukter och tjänster är densamma som uppsägningstiden för Användarens elförsäljningsavtal med Nordic Green Energy. Nordic Green Energy har rätt att debitera Användaren enligt prislistan för tilläggsprodukterna eller tjänsterna under uppsägningstiden och Användaren har rätt att fortsätta använda dessa under uppsägningstiden.

 

5. Användning av Applikationen och Användarens ansvar

Användaren ansvarar för att den information som Användaren ger Nordic Green Energy är riktig. Användaren ansvarar för ändringar i kundrelationen som görs genom Applikationen, såsom beställning av ytterligare tilläggsprodukter och tjänster. Om Användaren tillhandahåller eller kompletterar sina kontaktuppgifter till Nordic Green Energy i Applikationen ansvarar Användaren för att dessa är korrekta och hålls uppdaterade.

Om Användaren ansluter en enhet (t.ex. elbil eller luftvärmepump) till Applikationen, vilket krävs för att använda styrfunktionerna, ger Användaren Nordic Green Energy tillstånd att styra enheten och samla in sensordata för att optimera styrningen.

Användaren har rätt att använda Applikationen och dess innehåll endast för Användarens eget, icke-kommersiella bruk. Användaren är skyldig att ersätta Nordic Green Energy för den omedelbara skada som orsakas om Användaren använder Applikationen i strid med Villkoren, författning eller god sed.

6. Ansvarsbegränsningar för Nordic Green Energy

Applikationen och dess innehåll erbjuds Användaren i befintligt skick. Nordic Green Energy ansvarar inte för riktighet, tillförlitlighet, fel, utelämnanden, felaktigheter eller andra defekter i informationen och innehållet som överförs i Applikationen. Nordic Green Energy strävar efter att hålla Applikationen tillgänglig för Användaren kontinuerligt och utan avbrott. Några garantier eller utfästelser avseende Applikationens tillgänglighet, funktion och så vidare lämnas emellertid inte och inget i Villkoren, Nordic Green Energys övriga kommunikation eller parternas förhållande i övrigt, ska förstås som ett garantiåtagande eller liknande.

Om Användaren har gett Nordic Green Energy tillstånd att styra enheter kopplade till Applikationen, genomförs styrningen utifrån kriterier som syftar till att minska Användarens elförbrukning och/eller elkostnad. Nordic Green Energy ansvarar dock inte för direkta eller indirekta förluster eller skador relaterade till kontrollen av enheten, såsom situationer där ovan nämnda mål att minska elförbrukningen och/eller elkostnaden inte uppfylls. Nordic Green Energy ansvarar inte heller för fel som görs av Användaren vid installation av enheten eller inställning av styrparametrar.

Vidare ansvarar inte Nordic Green Energy för eventuella andra fel som påverkar driften av Applikationen, produkten eller tjänsten helt eller delvis, såsom systemfel, applikationsfel, anslutningsfel och liknande.

Nordic Green Energy ansvarar inte för tjänster, marknadsföring eller annan information som länkar till webbplatser eller andra tjänster från andra tjänsteleverantörer i Applikationen. Om Användaren följer länkar till tredje parts webbplatser eller andra tjänster, kommer Användaren att avsluta sin session i Applikationen och godkänner att de är föremål för användarvillkoren för tredje parts webbplats eller annan tjänst. Användaren använder den länkade webbplatsen eller annan tjänst på eget ansvar och egen risk. Tredje part ansvarar själv för den produkt eller tjänst vilken marknadsförs i Applikationen och eventuella frågor och klagomål ska riktas direkt till tredje part.

Nordic Green Energy ansvarar inte för skador som orsakats av force majeure eller andra orimliga svårigheter i verksamheten. Force majeure kan vara sådant som krig, farsot eller arbetsmarknadskonflikt men också el-, kabel- eller teleavbrott, avbrott i databehandling eller telekommunikation, dataöverföring eller annan elektronisk kommunikation eller liknande.

Nordic Green Energy ansvarar inte för några direkta eller indirekta skador, förluster eller kostnader som orsakas av Applikationen eller dess användning, inklusive förlust av data. Nordic Green Energy ansvarar inte heller för skador som orsakas Användaren på grund av informationssäkerhetsbrister.

Bestämmelserna i detta avsnitt begränsar inte Användarens rättigheter enligt tvingande lagstiftning till konsumentens fördel.

 

7. Behandling av personuppgifter

Användningen av Applikationen innebär att viss behandling av personuppgifter är nödvändig för tillhandahållande av Applikationens tjänster och leverans av de produkter och tjänster som denne har köpt eller beställt från Nordic Green Energy. Nordic Green Energy behandlar Användarens personuppgifter på det sätt och med de grunder som anges i Nordic Green Energys Integritetsmeddelande i enlighet med gällande lagstiftning.

 

8. Informationssäkerhet

Nordic Green Energy kan inte garantera informationssäkerheten för Applikationen, dess innehåll eller information som överförs via Applikationen. Användaren och Nordic Green Energy ansvarar var för sig för att deras informationssäkerhet är tillfredställande.

God informationssäkerhet kräver åtgärder från Användaren själv. Nödvändiga åtgärder inkluderar till exempel skärmlås för mobila enheter, lösenordsskydd för trådlösa nätverk och installation av uppdateringar som rekommenderas av tillverkare av enheter som är anslutna till nätverket.

9. Utveckling av Applikationen och ändring av Villkoren

Nordic Green Energy kan göra ändringar och uppdateringar av Villkoren samt innehållet, produkterna och tjänsterna i Applikationen. Nordic Green Energy kan också närsomhelst ta bort eller avskaffa hela eller delar av Applikationen. När nytt innehåll eller nya produkter och tjänster läggs till i Applikationen kan Nordic Green Energy uppdatera Villkoren utan att meddela Användaren särskilt. Att använda Applikationens nya innehåll, nya produkter och/eller tjänster kräver dock godkännande av de uppdaterade Villkoren.

Uppdateringar av Applikationen baserat på överensstämmelse med lagstiftning eller säkerhetskrav kan göras utan att användaren meddelas. De användarvillkor som vid var tid gäller för användningen av Applikationen finns tillgängliga i Applikationen och på Nordic Green Energys hemsida.

 

10. Immateriella rättigheter

Nordic Green Energy är ägare av samtliga immateriella rättigheter till Applikationen, dess design, allt material och all data som är relaterat till Applikationen och publiceras genom Applikationen, samt material som ingår i Applikationen, om inte annat anges. Nordic Green Energy förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen anges i Villkoren.

 

11. Kontakt, tillämplig lag och tvistlösning

På Villkoren tillämpas svensk rätt.

Användaren och Nordic Green Energy ska i första hand försöka lösa eventuella tvister avseende Villkoren i samråd och genom förhandlingar. Nordic Green Energys kundservice har telefonnummer 08-20 51 00 och e-postadress info@nordicgreen.se.

Om någon annan lösning inte kan nås ska tvisten prövas av Stockholms tingsrätt som första instans. Användaren kan även, om målet kan antas bli prövat av en lagfaren domare enligt 1 kap. 3 d § rättegångsbalken (s.k. småmål eller förenklat tvistemål), väcka talan vid tingsrätten där Användaren har sitt hemvist.

Användaren har också möjlighet att begära alternativ tvistlösning vid Allmänna reklamationsnämnden (Webbplats: arn.se. Postadress: ARN, Box 174, 101 23 Stockholm.).