Våra rörliga elavtal

Välj vårt rörliga elavtal som historiskt sett är det mest kostnadseffektiva. Du kan också säkra dina elkostnader med ett mixavtal som kombinerar rörligt och fast pris.

Rörligt elpris följer elmarknadens svängningar

Det rörliga elpriset följer elmarknadens svängningar, vilket gör att priset varierar över året. Väder, ekonomiska förhållanden och mängd vatten i vattenmagasinen är några av de faktorer som påverkar vad du får betala för din el.

 

 

 

Nordic Green Energys rörliga pris

Det rörliga elpriset baseras på elbörsen Nord Pools timpris på el, det så kallade spotpriset. Nordic Green Energys rörliga pris är ett volymvägt genomsnitt av den gångna månadens spotpriser på Nord Pool Spot. I priset ingår bl.a. kostnad för elcertifikat och avgifter till Svenska Kraftnät.

N

PRISVÄRT – Vårt låga rörliga pris

N

ENKELT – Våra elpriser är enkla att förstå. Inga dolda avgifter eller krångliga elavtal.

N

TRYGGT – Ingen bindningstid. Du kan när du vill byta elavtal.

N

NATURLIGT – 100% förnybar el från sol, vind och vatten

Mixavtal – 50% rörligt och 50% fast pris

Säkra dina elkostnader med ett mixavtal som kombinerar rörligt och fast pris. Du får fördelarna med ett elavtal som följer marknadspriset och säkerheten i ett fastprisavtal. Enligt avtalet faktureras hälften (50%) av din timförbrukning till ett fast pris och hälften (50 %) till ett spotpris baserat på marknadspriset. Välj en bindningstid på 1 eller 3 år och få en jämnare och tryggare elfaktura. I Mixavtalet får du endast energi från 100% förnybara källor med ursprungsgaranti.

 

 

Prisöversikt – rörliga elpriser

Hur har det rörliga elpriset sett ut över tid? Här hittar du en prisöversikt över de rörliga elprisernas utveckling efter år, månad och elområde.

 

Vad ingår i elpriset?

Avtalsformen rörligt pris följer den nordiska elbörsen Nord Pool. Elbörspriset påverkas av marknadens svängningar och när priset går ned betalar man mindre och när elpriset går upp så betalar man mer. I ett elavtal med rörligt pris betalar du som kund för det volymvägda elpriset, ett elcertifikat och en månadskostnad.

Volymvägning

Vi och de flesta andra elhandelsföretag använder sig av ett volymvägt elpris i de rörliga elavtalen. Det volymvägda elpriset beräknas utifrån Nord Pools börspris och våra kunders gemensamma elförbrukning per timme. Vårt volymvägda elpris är ett viktat medelvärde av den inköpta energivolym för kundernas användningsprofil per timme, multiplicerat med Nord Pools spotpris per timme för varje elområde. Även det volymvägda elpriset beror alltså på var i landet man bor. Till summan tillkommer fasta avgifter till Svenska kraftnät och Nord Pool.

Elcertifikat

Lagen om elcertifikat trädde i kraft 2003. Syftet med elcertifikat är att gynna produktionen av el från förnybara energikällor såsom vindkraft, viss vattenkraft, vissa biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi och torv i kraftvärmeverk. Producenter av förnybar el får ett elcertifikat av staten för varje MWh som producerats. Genom försäljningen av elcertifikat till elhandelsbolag får producenterna en extra intäkt utöver intäkterna från elförsäljningen. Därigenom ökar de förnybara energikällornas möjlighet att konkurrera med icke förnybara källor. Precis som alla andra elhandelsföretag lägger vi på en elcertifikatavgift utöver själva elpriset.