Våra rörliga elavtal har historiskt sett varit de mest kostnadseffektiva. Om du vill kombinera fast och rörligt, kan vi även erbjuda Mixavtal.

Rörligt elpris följer elmarknadens svängningar

Det rörliga elpriset följer elmarknadens svängningar, vilket gör att priset varierar över året. Väder, ekonomiska förhållanden och mängd vatten i vattenmagasinen är några av de faktorer som påverkar vad du får betala för din el.

 

Rörligt månadspris

Vårt Rörliga månadspris följer upp- och nedgångarna på elbörsen. Det passar dig som vill och kan dra nytta av marknadens variationer. Det rörliga elpriset är föränderligt, vilket gör att att elräkningen ser olika ut varje månad. Historiskt sett har elavtal med rörligt pris gett ett bättre elpris över tid och därmed en lägre kostnad. Ett rörligt elavtal har ingen bindningstid och du kan när som helst se över eller ändra det.

Rörligt timpris

Ett rörligt timpris passar dig som vill och kan påverka din elförbrukning. Det rörliga priset styrs av elmarknadens upp- och nedgångar och med timmätning kan du använda elen när den är som billigast och välja att inte förbruka el när den kostar mer. Om du har möjlighet att styra din elförbrukning till dygnets billigare timmar, kan din elräkning bli lägre. Om du däremot inte har möjlighet eller intresse av att bevaka elpriserna så kan din elkostnad bli högre. Du kan se din historiska elförbrukning och vilka timmar på dygnet du förbrukar mest el på Mina sidor.

Mixavtal – 50% rörligt och 50% fast pris

Säkra dina elkostnader med ett mixavtal som kombinerar rörligt och fast pris. Du får fördelarna med ett elavtal som följer marknadspriset och säkerheten i ett fastprisavtal. Enligt avtalet faktureras hälften (50%) av din timförbrukning till ett fast pris och hälften (50 %) till ett spotpris baserat på marknadspriset. Välj en bindningstid på 1 och få en jämnare och tryggare elfaktura.

Hur har det rörliga elpriset sett ut över tid? Här hittar du en prisöversikt över de rörliga elprisernas utveckling efter år, månad och elområde.

 

Avtalsformen rörligt pris följer den nordiska elbörsen Nord Pool. Elbörspriset påverkas av marknadens svängningar och när priset går ned betalar man mindre och när elpriset går upp så betalar man mer. I ett elavtal med rörligt pris betalar du som kund för det volymvägda elpriset, ett elcertifikat och en månadskostnad.

Volymvägning
Vi och de flesta andra elhandelsföretag använder sig av ett volymvägt elpris i de rörliga elavtalen. Det volymvägda elpriset beräknas utifrån Nord Pools börspris och våra kunders gemensamma elförbrukning per timme. Vårt volymvägda elpris är ett viktat medelvärde av den inköpta energivolym för kundernas användningsprofil per timme, multiplicerat med Nord Pools spotpris per timme för varje elområde. Även det volymvägda elpriset beror alltså på var i landet man bor. Till summan tillkommer fasta avgifter till Svenska kraftnät och Nord Pool.

Elcertifikat
Lagen om elcertifikat trädde i kraft 2003. Syftet med elcertifikat är att gynna produktionen av el från förnybara energikällor såsom vindkraft, viss vattenkraft, vissa biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi och torv i kraftvärmeverk. Producenter av förnybar el får ett elcertifikat av staten för varje MWh som producerats. Genom försäljningen av elcertifikat till elhandelsbolag får producenterna en extra intäkt utöver intäkterna från elförsäljningen. Därigenom ökar de förnybara energikällornas möjlighet att konkurrera med icke förnybara källor. Precis som alla andra elhandelsföretag lägger vi på en elcertifikatavgift utöver själva elpriset.