Nordic Green Energys Integritetspolicy

Vi är försiktiga med hur vi behandlar dina personuppgifter så att du kan känna dig trygg i din relation till oss.

Nordic Green Energy – Integritetspolicy– 2021-01-21:

HOS OSS ÄR DINA PERSONUPPGIFTER TRYGGA

Vi är Switch Nordic Green AB  ’Nordic Green Energy’ (org.nr 556567-4347). Vårt kontor är placerat på Katarinavägen 20, 116 45, Stockholm. Det är vi på Nordic Green Energy som är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter när du är, eller har varit, i kontakt med oss.

Alla som arbetar på Nordic Green Energy är orienterade i dataskydd och hur behandling av personuppgifter ska ske. Som stöd för detta har vi en Privacy committee som med fördjupad kunskap om lagar, regler och våra interna processer säkerställer att vi jobbar med personuppgifter på rätt sätt. Vi också vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, radering eller förändring, till exempel med behörigheter, behörighetspolicys och brandväggar.

Har du funderingar kring hur vi jobbar med integritetsskydd och behandling av personuppgifter är du alltid välkommen att höra av dig till oss på personuppgifter@nordicgreen.se.

 

NÄR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

Nordic Green Energy samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du tecknar avtal med oss (genom hemsida eller på annat sätt). Informationen som samlas in från dig i samband med avtalstecknandet krävs för att du ska kunna ingå avtal med oss och för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster. Läs mer om behandling av personuppgifter för kunder.

Nordic Green Energy samlar också in och behandlar personuppgifter om dig som ännu inte är kund men som kanske blir det i framtiden. Det kan ske genom att du lämnar uppgifter till oss via vår hemsida eller på annat sätt. För sådan behandling har vi antingen fått samtycke från dig eller så finns det en så kallad intresseavvägning. Läs mer om behandlingen av personuppgifter för vårt marknadsföringsregister.

Nordic Green Energy samlar också in och behandlar personuppgifter om dig som har en relation med oss i form av anställd hos leverantör eller samarbetspartner. Sådana behandlingar kan ske såväl baserat på avtalsförhållande, intresseavvägning eller samtycke. Vänligen kontakta oss på personuppgifter@nordicgreen.se om du önskar ta del av särskild policys för denna kategori.

 

HUR LÄNGE BEVARAR VI UPPGIFTER OM DIG?

Dina personuppgifter bevaras endast så länge det finns behov att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t ex om det pågår juridisk process.

Dina personuppgifter är endast tillgängliga för de personer på Nordic Green Energy som behöver ha tillgång till uppgifterna enligt de ändamål som finns för behandlingen.

Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, så som bolagets koncernbolag, men också samarbetspartner, tjänsteleverantörer (för t ex utskrift, kommunikation, server- och registerhantering, datasäkerhet) och myndigheter.

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av våra leverantörer eller samarbetspartners har hela eller delar av sin verksamhet där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES kommer Nordic Green Energy vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och också vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till dessa länder.

 

AUTOMATISKT BESLUTSFATTANDE

Vi fattar generellt inga automatiska beslut baserat på personuppgifter vi samlar in. I det fall så skulle ske kommer vi informera om detta i det tillfälle som personuppgiften insamlas.

 

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

Nordic Green Energy ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Det är viktigt att de uppgifter vi behandlar om dig är korrekta. På din begäran, eller på eget initiativ, kommer vi att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, missvisande eller ofullständiga.

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om det inte längre är nödvändigt att vi behandlar dem för de syften som de samlades in. I vissa fall kan vi inte radera personuppgifterna då vi är skyldiga att behandla dem på grund av annan lagstiftning som bokföringslagen eller av andra rättsliga skäl. Om du begär att bli raderad kommer vi ta bort alla uppgifter vi kan ta bort och i övrigt blockera de uppgifter vi för specifikt ändamål är skyldiga att behandla.

Vissa behandlingar/aktiviteter gör vi med stöd av intresseavvägning. Dessa har du alltid rätt att göra invändning mot. Om du invänder mot sådan personuppgiftsbehandling ber vi dig specificera vad du invänder emot.

I vissa fall kan du också begära att vi tillfälligt begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Ett sådant tillfälle kan vara att du begärt rättelse av de uppgifter vi behandlar och under den tid det tar för oss att rätta ska vi begränsa övrig behandling av uppgifterna.
Du har också rätt till vad som kallas dataportabilitet. Det innebär att du får tillgång till de personuppgifter du lämnat till oss i ett elektroniskt format så att du kan överföra de till annan personuppgiftsansvarig.

Slutligen har du rätt till att få veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. I registerutdraget har du även rätt till att få information om varifrån uppgifterna har hämtats (om de inte har samlats in från dig), förekomsten av automatiserat beslutsfattande samt den period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. I samband med registerutdraget får du också information om dina rättigheter som nämnts ovan.

Om du vill använda dig av någon av dina rättigheter ber vi dig kontakta oss. För dig som är kund hos oss hänvisar vi till Mina Sidor där du genom inloggning kan kommunicera med oss på ett tryggt sätt. Övriga personer kontaktar oss enklast på personuppgifter@nordicgreen.se. Har du klagomål har du också rätt att vända dig till Datainspektionen.