Höjd kvotplikt från 1 januari 2018

2017-12-27

Från och med 1 januari 2018 gäller nya högre kvoter på elcertifikat för alla elhandelsbolag. Genom högre kvoter hoppas regeringen kunna öka utbyggnaden av förnybar elproduktion. På sikt ska detta göra att Sverige får ett energisystem som baseras på 100% förnybar energi.

Såhär fungerar det:

• Producenter av förnybar energi får ett elcertifikat för varje producerad MWh (megawattimme) el.

• Alla elhandelsbolag är skyldiga att köpa elcertifikat motsvarande en viss andel (kvot) av sin elförsäljning.

• För kunder som ha tecknat ett avtal med fast pris före 1 augusti 2017 innebär den höjda kvotplikten en ökad kostnad per fakturerad kWh från och med 1 januari 2018. Höjningen kommer att finnas specificerad på elfakturan från och med januari 2018 (gällande december månads elförbrukning). För kunder som har tecknat ett avtal med fast pris efter 1 augusti 2017 ingår höjningen redan i det avtalade priset.

• För kunder med rörligt elpris beror kostnaden per kWh på marknadspriset på elcertifikat.

Vad är elcertifikat?
Lagen om elcertifikat trädde i kraft 2003. Dess syfte är att gynna produktionen av el från förnybara energikällor såsom vindkraft, viss vattenkraft och solenergi. Producenter av förnybar el får ett elcertifikat av staten för varje MWh som producerats. Genom försäljningen av elcertifikat till elhandelsbolag får producenterna en extra intäkt utöver intäkterna från elförsäljningen. Därigenom ökar de förnybara energikällornas möjlighet att konkurrera med icke förnybara källor.

Vad är kvotplikt?
Kvotplikten bestämmer hur stor del av elleverantörernas försäljning (eller elkonsumenternas elanvändning) som elleverantören är skyldig att köpa elcertifikat för. Genom kvotplikten skapas en efterfrågan (och högre priser) på elcertifikat. I förlängningen stimuleras producenterna att investera i ytterligare förnybar elproduktion. Kvothöjningen är alltså en stimuleringsåtgärd som i förlängningen ska leda till en bättre miljö.

Läs mer om riksdagens beslut HÄR.

[templatera id=”27195″]