Läs våra avtalsvillkor för privatkunder.

Avtalsvillkor privatkunder

Ta dig tid och läs noga igenom våra avtalsvillkor för våra privatkunder.

1. Avtalets ingående och avtalsdokumentation

1.1 Ditt elavtal gäller från den dag då Switch Nordic Green AB (hädanefter Nordic Green Energy) har godkänt Din beställning. Avtalet mellan dig och Nordic Green Energy regleras i enlighet med de särskilda villkor som du godkände då du ansökte om att bli kund. Avtalet regleras även av Nordic Green Energys avtalsvillkor samt branschens allmänna avtalsvillkor, EL2012K (rev). Om EL2012K (rev) ersätts av nya villkor eller ändras kan Nordic Green Energy komma att implementera dessa ändringar. Vid eventuell motstridighet mellan Nordic Green Energys avtalsvillkor och branschens EL2012K (rev) har Nordic Green Energys avtalsvillkor företräde.

1.2 Elleveransen påbörjas i enlighet med överenskommelse under förutsättning att du lämnat fullständiga och korrekta uppgifter. Sedvanlig kreditprövning kan genomföras och leda till att beställningen inte godkänns. Om Nordic Green Energy beslutar sig för att inte godkänna din beställning meddelas detta skriftligen inom två veckor från det att Nordic Green Energy mottagit undertecknat avtal. Notera att Nordic Green Energy inte kan ta ansvar för försenad leveransstart om Dina uppgifter varit felaktiga.

1.3 För avtal som löper på obestämd tid har Nordic Green Energy rätt att ändra avtalsvillkoren (inklusive pris och/eller påslag) efter att ha meddelat dig. Sådan underrättelse ska ske genom särskilt meddelande senast två månader före de nya avtalsvillkoren ska börja gälla.

1.4 Dessa villkor kan vid var tid ändras av Nordic Green Energy under förutsättning att du underrättas minst två månader i förväg.

2. Leverantörsbyte

2.1 Har du, när leveransen av el påbörjas, redan ett elavtal med en annan elleverantör ansvarar Nordic Green Energy för att nätbolaget underrättas om leverantörsbytet. Du ansvarar dock för att kontrollera att befintligt elavtal inte bryts i förväg och för alla kostnader om så ändå skulle vara fallet. Nordic Green Energy åtar sig inte att betala eventuell lösenavgift om du bryter be ntligt elavtal i förtid.

3. Ångerrätt

3.1 Om du har ingått avtal med Nordic Green Energy på distans (till exempel via telefon eller internet) gäller ångerrätt enligt distansavtalslagen. Du kan i så fall frånträda avtalet (ångerrätt) genom att meddela Nordic Green Energys kundtjänst senast 14 kalenderdagar från att du fått en skriftlig bekräftelse på avtalet.

4. Särskilda villkor för Fast pris

4.1 Vid tecknande av avtalsformen Fast pris förbinder du dig att köpa el från Nordic Green Energy under en bestämd bindningstid. Elpriset och eventuell fast avgift är, med undantag för vad som anges i 4.2, oförändrade under den överenskomna bindningstiden. Till elpriset tillkommer vid var tid gällande skatter och moms.

4.2 Nordic Green Energy har rätt att löpande och med omedelbar verkan justera elpriset under bindningstiden i det fall skatter eller andra av myndigheter relevanta avgifter tillkommer, tas bort eller ändras. Ändring av ersättning för kostnader kan exempelvis bero på att myndighet ändrar kvotplikten på elcertifikat, höjning av effektreserven, höjning av Svenska Kraftnäts volymavgift eller att Sverige indelas i nya elprisområden.

4.3 I det fall avtalets startdatum infaller på annat datum än den första i kalendermånaden förlängs avtalsperioden till den sista kalenderdagen i avtalets sista kalendermånad. I det fall du har tecknat avtal med en i kronor angiven rabatt (kampanjrabatt) erhåller du rabattens värde löpande som ett avdrag på den fasta månadsavgiften till dess rabattbeloppet är uppnått, om inget annat avtalats.

4.4 I anslutning till att avtalet löper ut, kommer Nordic Green Energy att meddela dig om detta. Om du, vid avtalets utgång, varken förnyar eller säger upp avtalet, förlängs det automatiskt med avtalsformen Normalpris, till det pris som framgår av Nordic Green Energys meddelande till dig.

5. Särskilda villkor för Rörligt pris

5.1 Avtalsformen Rörligt pris är en avtalsform där elpriset är föremål för månatlig justering. Elpriset för Nordic Green Energys rörliga pris baseras på Nordic Green Energys inköpspris för den inköpta elen och ett påslag. Till elpriset tillkommer fasta avgifter (t.ex. månadsavgift). Såväl fasta avgifter som påslag framgår av avtalet. På elpris och fasta avgifter tillkommer vid var tid gällande energiskatt och moms.

5.2 I inköpspriset ingår kostnad för kraftinköp, elcertifikat, ursprungsmärkning och avgift till Svenska Kraftnät. Med inköpspris menas ett volymvägt genomsnitt av den gångna månadens spotpriser i svenska kronor för Nordic Green Energys inköp och för det elprisområde Din anläggning ligger i. För anläggningar med timmätning används ett medelpris som består av en sammanvägning av Din timvisa energiförbrukning och Nord Pools timvisa spotpris för anläggningens elområde. Förändringar i Nordic Green Energys kostnader enligt ovan har således en direkt påverkan på ditt elpris.

5.3 Påslag och fast avgift kan vid var tid ändras av Nordic Green Energy under förutsättning att du underrättas minst två månader i förväg. Vid sådan förändring har du rätt att säga upp avtalet till den dag ändringen träder i kraft. I det fall du har tecknat avtal med en i kronor angiven rabatt (kampanjrabatt) erhåller du rabattens värde löpande som ett avdrag på den fasta månadsavgiften till dess rabattbeloppet är uppnått, om inget annat avtalats.

5.4 Vid uppsägning gäller att uppsägningen träder i kraft enligt meddelande från Ditt nätbolag.

5.5 Du kan när som helst byta till någon av Nordic Green Energys övriga avtalsformer till vid tiden gällande elpriser. Bytet får verkan till det månadsskifte som inträder närmast efter Ditt meddelande till Nordic Green Energy om Din önskan att byta avtalsform.

6. Elnätsavgifter

6.1 Elnätsavgifter omfattas ej av detta avtal. Du betalar elnätsavgifter direkt till nätbolaget.

7. Uppsägning

7.1 Om du i förtid säger upp avtalet, av annan anledning än avflyttning (se punkt 8), har Nordic Green Energy rätt till ersättning för den skada Nordic Green Energy lider på grund av uppsägningen. Ersättningen beräknas till 18 öre/kWh (ej momspliktigt) för Din beräknade förbrukning under återstående del av bindningstiden. Ersättning ska utgå även i de fall elleverans enligt avtalet inte påbörjats vid Din förtida uppsägning.

8. Avflyttning

8.1 Om du flyttar från angiven leveransadress avslutas avtalet från och med flyttdagen utan lösenavgift, förutsatt att flytten har anmälts till Ditt nätbolag. Du äger dock rätt att medflytta avtalet till den nya adressen, förutsatt att Din årsförbrukning är i samma nivå på Din nya anläggning samt att den anläggning du flyttar till ligger inom samma elprisområde som den tidigare anläggningen. Nordic Green Energy ska meddelas om flytt senast två veckor innan inflyttning på den nya adressen. Du har betalningsansvar för förbrukning på leveransadressen så länge inte flyttanmälan är gjord. Du ska också göra en flyttanmälan gällande den gamla adressen till Ditt nätbolag.

9. Betalningsvillkor

9.1 Nordic Green Energy fakturerar enligt verkligt avläst förbrukning som erhålls från Ditt nätbolag. I de fall en verkligt avläst förbrukning saknas används en årsförbrukningsprofil, som fördelar uppskattad förbrukning över året.

9.2 Nordic Green Energy fakturerar månadsvis och betalning ska vara Nordic Green Energy tillhanda senast på förfallodagen, vilken inträffar tidigast tio dagar efter det att Nordic Green Energy skickat fakturan.

9.3 Sker inte betalning i tid har Nordic Green Energy rätt att fordra ränta enligt räntelagen från den i räkningen angivna förfallodagen samt till ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas kostnader för skriftlig betalningspåminnelse samt kostnader för verkställighet av betalning eller annan förpliktelse.

10. Avtalsöverlåtelse

10.1 Du har inte rätt att överlåta avtalet på annan part, Nordic Green Energy har dock rätt att på oförändrade villkor överlåta avtalet på annan part.

11. Övriga villkor

11.1 Tvister rörande tolkningen och/eller tillämpningen av detta avtal ska avgöras enligt svensk lag vid allmän domstol eller annan enligt författning behörig instans. Tvisten kan på Din begäran prövas av Allmänna reklamationsnämnden.

Vår proffsiga kundservice hjälper dig gärna.

Kundservice hjälper dig: