Avtalsvillkor privatkunder

Här kan du läsa om våra avtalsvillkor som gäller för dig som konsument. Kontakta gärna oss om du har frågor om ditt avtal.

Särskilda avtalsvillkor Nordic Green Energy – Konsument – 2021-03-08

 

1. Allmänt
Switch Nordic Green AB
P.O Box 4013 102 61 Stockholm
Katarinavägen 20 116 45 Stockholm
08-205100
info@nordicgreen.se
www.nordicgreen.se

2. Omfattning av villkor
2.1 För avtalet mellan Konsumenten och Switch Nordic Green AB (556567-4347), nedan Leverantören, tillämpas villkor enligt avtalsbekräftelse, dessa Särskilda avtalsvillkor samt för branschen vid var tid gällande Allmänna avtalsvillkor för konsument, för närvarande EL2012K (rev2). Vid avvikande lydelse mellan Leverantörens avtalsvillkor och branschens Allmänna avtalsvillkor, har Leverantörens avtalsvillkor företräde.

2.2 Samtliga villkor och priser finns att läsa på och ladda ner från www.nordicgreen.se och kan också erhållas från Leverantörens kundservice. Leverantören har rätt att ändra dessa avtalsvillkor. Förändring meddelas Konsumenten genom särskilt meddelande, minst 2 månader innan förändring träder ikraft.

2.3 Leverantören har rätt att lämna författningsenlig och övrig information via e-post och/eller SMS genom att använda adressuppgifter som lämnats av Konsumenten. Konsumenten ansvarar för att meddela ändringar till Leverantören, avseende e-postadress och mobiltelefonnummer.

2.4 Elleveransen påbörjas i enlighet med avtalsbekräftelsen, under förutsättning att Konsumenten lämnat fullständiga och korrekta uppgifter. Om Konsumenten säger upp avtalet, där sådan är möjlig, innan avtalad leverans påbörjats, börjar uppsägningstiden räknas först från och med startdatum för leveransen enligt avtalet.

2.5 Elnätsavgifter omfattas ej av detta avtal. Konsumenten betalar elnätsavgifter direkt till elnätsföretaget.

2.6 Leverantören har rätt att på oförändrade villkor överlåta avtalet på annan part.

2.7 Tvister rörande tolkningen och/eller tillämpningen av detta avtal ska avgöras enligt svensk lag vid allmän domstol eller annan enligt författning behörig instans. Tvisten kan på Konsumentens begäran prövas av Allmänna reklamationsnämnden.

3. Behandling av personuppgifter
3.1 Leverantören, som är Personuppgiftsansvarig, behöver samla in och behandla personuppgifter om Konsumenten för att kunna ingå och fullgöra avtalet om leverans av el till Konsumenten. Personuppgifterna behandlas i enlighet med regelverk och Leverantörens Integritetspolicy.

3.2 Konsumenten kan erhålla uppgifter på Leverantörens hemsida, om på vilket sätt Leverantören behandlar personuppgifter. Där finns också information om vilka personuppgifter som behandlas och för vilka ändamål detta sker. Konsumenten finner även information om den rättsliga grunden för behandlingen, uppgifternas lagringstid samt Konsumentens rätt till information, rättelse, radering och att göra invändningar. Önskar Konsumenten få tillgång till informationen i annat format kan detta erhållas från vår Kundservice.

3.3. Genom att ingå avtal om leverans av el bekräftar Konsumenten att denne tagit del av informationen för hur Leverantören behandlar personuppgifter.

4. Leverantörsbyte
4.1 Har Konsumenten redan ett elhandelsavtal med ett annat elhandelsföretag, när avtalet ingås med Leverantören, ansvarar Leverantören för att Elnätsföretaget underrättas om leverantörsbytet. Konsumenten ansvarar för att kontrollera att befintligt elhandelsavtal inte bryts i förväg och för eventuella kostnader om så ändå skulle vara fallet.

5. Ångerrätt
5.1 För avtal som ingås på distans eller utanför affärslokaler har Konsumenten enligt distans¬avtalslagen rätt att inom fristen 14 dagar ångra ingånget elhandelsavtal. Ångerfristen börjar gälla från den dag avtalet ingåtts, vilken framgår av Avtalsbekräftelsen. Konsumenten kan ångra avtalet genom att kontakta Leverantörens kundservice, eller använda den särskilda blankett som Konsumenten erhållit från Leverantören. Motsvarande blankett finns också på Leverantörens hemsida, där den kan fyllas i elektroniskt.

5.2 Om Konsumenten nyttjar ångerrätten efter att leverans påbörjats och under förutsättning att Konsumenten uttryckligen har begärt att leverans ska påbörjas innan ångerfristen löpt ut, så kommer Leverantören att fakturera för utförd leverans enligt avtalat pris, för den period som leverans skett fram till dess att annat prisavtal sluts med Leverantören, eller ett annat elhandelsföretag har övertagit leveransen.

6. Skatter och avgifter
6.1 Lagstadgade skatter och avgifter kommer att tas ut till gällande nivå vid varje faktureringstillfälle. Om förutsättningarna för Leverantören skulle ändras genom ändring av Sveriges elprisområden, förändring av lagstadgade skatter, avgifter eller andra pålagor genom ny lagstiftning eller förordning, eller åtgärd från Svenska Kraftnät, eSett, Nord Pool, Nasdaq Commodities eller annan statlig eller kommunal myndighet, har Leverantören rätt att justera elpriset under innevarande avtalsperiod. Justering kan göras utan föregående underrättelse. Redovisning av sådana justeringar sker i efterhand på fakturan.

6.2 Ändringar enligt 6.1 ovan gäller även kostnadssänkning, med prisjustering nedåt. Förutsättningen för en justering är att ändringen inte var aviserad av berörd myndighet eller organisation, senast i samband med avtalets ingående.

7. Betalningsvillkor
7.1 Antalet faktureringstillfällen per år baseras på anläggningens historiska förbrukning och betalning ska vara Leverantören tillhanda på den i fakturan angivna förfallodagen.

7.2 I det fall Konsumenten har tecknat avtal med en i kronor angiven rabatt (kampanjrabatt) erhåller Konsumenten rabattens värde löpande som ett avdrag på den fasta månadsavgiften till dess rabattbeloppet är uppnått, om inget annat avtalats.

7.3 Vid nytt avtal har Leverantören rätt att begära säkerhet (exempelvis deposition). Under löpande avtal har Leverantören samma rätt om Konsumenten har låg kreditrating hos kreditupplysningsföretag och/eller har upprepade bristande betalningar. Eventuell ränteavkastning på ställd säkerhet tillgodoräknas Konsumenten. Avslutandet av säkerhet förutsätter att Konsumenten har godkänd kreditrating enligt extern kreditinformation. Således räcker det inte enbart med att betala i tid under en viss period.

8. Villkor för Fast Pris
8.1 Vid tecknande av avtalsformen Fast pris förbinder sig Konsumenten att köpa el från Leverantören under en bestämd bindningstid. Elpriset och eventuell fast avgift är, med undantag för vad som anges i 6.1 – 6.3, oförändrade under den överenskomna bindningstiden.

8.2 I det fall avtalets startdatum infaller på annat datum än den första i kalendermånaden förlängs avtalsperioden till den sista kalenderdagen i avtalets sista kalendermånad.

8.3 Om Konsumenten vid bindningstidens utgång, varken förnyar eller säger upp prisavtalet, förlängs det automatiskt med avtalsformen Normalpris, till det pris som framgår av Leverantörens meddelande till Konsumenten.

9. Villkor för Rörligt Pris inklusive Normalpris
9.1 Avtalsformen Rörligt pris är en avtalsform där elpriset är föremål för månatlig justering. Elpriset baseras på Leverantörens kostnad för inköpt el för aktuellt elprisområde för respektive produkt. Till elpriset tillkommer eventuella fasta avgifter och påslag, samt vid var tid gällande skatter och avgifter. Såväl fasta avgifter som påslag framgår av avtalet.

9.2 I inköpspriset ingår kostnad för kraftinköp, elcertifikat, ursprungsmärkning och avgifter till Svenska Kraftnät och eSett. Med inköpspris menas ett volymvägt genomsnitt av den gångna månadens spotpriser i svenska kronor för Leverantörens inköp och för det elprisområde Konsumentens anläggning ligger i. För anläggningar med timmätning används ett medelpris som består av en sammanvägning av Konsumentens timvisa energiförbrukning och Nord Pools timvisa spotpris för anläggningens elprisområde.

9.3 Avtalet kan gälla tills vidare eller till en vid avtalstecknandet bestämd bindningstid. Om avtalet har en bestämd bindningstid och avtalets startdatum infaller på annat datum än den första i kalendermånaden förlängs avtalsperioden till den sista kalenderdagen i avtalets sista kalendermånad. Eventuell uppsägningstid framgår av avtalet.

9.4 Om Konsumenten, vid bindningstidens utgång, varken förnyar eller säger upp prisavtalet, förlängs det automatiskt med avtalsformen Normalpris, till det pris som framgår av Leverantörens meddelande till Konsumenten.

10. Avtalsbrott och förtidsinlösen
10.1 Om Konsumenten inte fullföljer avtalad tid för ingånget avtal, av annan anledning än definitiv avflyttning från anläggningen (se punkt 11.2) har Leverantören rätt till ersättning. Denna ersättning ska motsvara vad Leverantören kan anses förlora under avtalets återstående löptid. Ersättningen ska beräknas på den förbrukning som avser resterande del av avtalsperioden, i hela påbörjade månader. Månadsförbrukningen utgör en tolftedel av den senast kända årsförbrukningen och debiteras med 20% av avtalat elpris för återstående avtalsperiod. Konsumenten kommer även debiteras för kvarstående fasta avgifter såsom månadsavgift samt en administrativ avgift för hantering av förtida upphörande om 400 kronor. Ersättning utgår även i de fall elleverans enligt avtalet inte kan påbörjas.

10.2 Om Konsumenten fått en premie i form av ett presentkort, värdecheck eller liknande vid tecknade av avtalet och därefter ångrar avtalet enligt ångerrätten eller inte kan, eller väljer att inte, fullfölja avtalet är Konsumenten skyldig att återbetala premievärdet till Leverantören.

11. Avflyttning
11.1 Konsumenten har betalningsansvar för förbrukning på leveransadressen så länge avtalet löper. Om Konsumenten flyttar från angiven anläggning avslutas avtalet från den dag elnätsavtalet upphör. På begäran ska kunden kunna styrka definitiv avflyttning från anläggningen.

11.2 Konsumenten äger rätt att medflytta avtalet till den nya adressen, förutsatt att den nya anläggningens årsförbrukning är på samma nivå och ligger inom samma elprisområde som den nuvarande anläggningen. Leverantören ska då meddelas om medflyttningen senast två veckor innan inflyttning sker på den nya adressen.

Ta del av dina konsumenträttigheter