Nordic Green Energy

Avtalsvillkor privatkunder

Ta dig tid och läs noga igenom våra avtalsvillkor för våra privatkunder.

Särskilda avtalsvillkor Nordic Green Energy – Konsument – 2019-09-10

1. Allmänt

1.1 För avtalet mellan Dig och Switch Nordic Green AB (hädanefter Nordic Green Energy) tillämpas villkor enligt din avtalsbekräftelse, dessa särskilda avtalsvillkor samt för branschen vid var tid gällande Allmänna avtalsvillkor för konsument, för närvarande EL2012K(rev). Vid eventuell motstridighet mellan Nordic Green Energys avtalsvillkor och branschens Allmänna avtalsvillkor har Nordic Green Energys avtalsvillkor företräde.

1.2 Elleveransen påbörjas i enlighet med överenskommelse under förutsättning att Du lämnat fullständiga och korrekta uppgifter. Sedvanlig kreditprövning kan genomföras och leda till att beställningen inte godkänns. Om Nordic Green Energy beslutar sig för att inte godkänna din beställning meddelas detta skriftligen inom två veckor från det att Nordic Green Energy mottagit undertecknat avtal. Notera att Nordic Green Energy inte kan ta ansvar för försenad leveransstart om Dina uppgifter varit felaktiga.

1.3 Elnätsavgifter omfattas ej av detta avtal. Du betalar elnätsavgifter direkt till nätbolaget.

1.4 Nordic Green Energy har rätt att på oförändrade villkor överlåta avtalet på annan part.

1.5 För avtal som löper på obestämd tid har Nordic Green Energy rätt att ändra avtalsvillkoren, inklusive pris och/eller påslag efter att ha meddelat Dig. Sådan underrättelse ska ske genom särskilt meddelande senast två månader före de nya avtalsvillkoren ska börja gälla.

2. Din integritet

2.1 Nordic Green Energy behöver samla in och behandla personuppgifter om dig för att kunna ingå avtal om leverans av el till dig. Personuppgifterna behandlas i enlighet med Nordic Green Energys Integritetspolicy. Du kan alltid läsa på vilket sätt Nordic Green Energy behandlar dina personuppgifter på vår hemsida. Där finner du information om vilka personuppgifter Nordic Green Energy behandlar och för vilka ändamål detta sker. Du finner även bland annat information om den rättsliga grunden för behandlingen, uppgifternas lagringstid samt din rätt till information, rättelse, radering och att göra invändningar. Önskar du få tillgång till informationen i annat format kan du alltid kontakta oss så ordnar vi det.

2.2. Genom att ingå avtal om leverans av el bekräftar du att du tagit del av informationen för hur vi behandlar personuppgifterna. Du accepterar också att Nordic Green Energy får behandla dina personuppgifter i den utsträckning och på det sätt som beskrivs i vår Integritetspolicy.

2.3 Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter enligt detta avtal är Switch Nordic Green AB (organisationsnummer 556567-4347) med adress Katarinavägen 20, 116 45, Stockholm.

3. Leverantörsbyte

3.1 Har Du, när leveransen av el påbörjas, redan ett elhandelsavtal med en annan elleverantör ansvarar Nordic Green Energy för att nätbolaget underrättas om leverantörsbytet. Du ansvarar dock för att kontrollera att befintligt elhandelsavtal inte bryts i förväg och för alla kostnader om så ändå skulle vara fallet. Nordic Green Energy svarar inte för eventuella kostnader som rör avtal med annat elhandelsföretag.

4. Ångerrätt

4.1 Om Du har ingått avtal med Nordic Green Energy på distans eller utanför affärslokal gäller ångerrätt enligt distansavtalslagen. Du kan i så fall frånträda avtalet senast 14 kalenderdagar från den dag då avtalet ingåtts genom att meddela Nordic Green Energy eller använda dig av den ångerblankett som finns på Konsumentverkets webbplats.

5. Villkor för Fast pris

5.1 Vid tecknande av avtalsformen Fast pris förbinder Du Dig att köpa el från Nordic Green Energy under en bestämd bindningstid. Elpriset och eventuell fast avgift är, med undantag för vad som anges i 5.2, oförändrade under den överenskomna bindningstiden. Till elpriset tillkommer vid var tid gällande skatter och moms.

5.2 Nordic Green Energy har rätt att löpande och med omedelbar verkan justera elpriset under bindningstiden i det fall skatter eller andra av myndigheter relevanta avgifter tillkommer, tas bort eller ändras. Ändring av ersättning för kostnader kan exempelvis bero på att myndighet ändrar kvotplikten på elcertifikat, höjning av effektreserven, höjning av Svenska Kraftnäts volymavgift eller att Sverige indelas i nya elprisområden.

5.3 I det fall avtalets startdatum infaller på annat datum än den första i kalendermånaden förlängs avtalsperioden till den sista kalenderdagen i avtalets sista kalendermånad.

5.4 I anslutning till att avtalet löper ut, kommer Nordic Green Energy att meddela Dig om detta. Om Du, vid avtalets utgång, varken förnyar eller säger upp avtalet, förlängs det automatiskt med avtalsformen Normalpris, till det pris som framgår av Nordic Green Energys meddelande till Dig.

6. Villkor för Rörligt pris

6.1 Avtalsformen Rörligt pris är en avtalsform där elpriset är föremål för månatlig justering. Elpriset baseras på Nordic Green Energys kostnad för inköpt el för aktuellt elprisområde. Till elpriset tillkommer eventuella fasta avgifter och påslag, samt vid var tid gällande energiskatt och moms. Såväl fasta avgifter som påslag framgår av avtalet.

6.2 I inköpspriset ingår kostnad för kraftinköp, elcertifikat, ursprungsmärkning och avgifter till Svenska Kraftnät och eSett. Med inköpspris menas ett volymvägt genomsnitt av den gångna månadens spotpriser i svenska kronor för Nordic Green Energys inköp och för det elprisområde Din anläggning ligger i. För anläggningar med timmätning används ett medelpris som består av en sammanvägning av Din timvisa energiförbrukning och Nord Pools timvisa spotpris för anläggningens elprisområde.

6.3 Avtalet kan gälla tills vidare eller till en vid avtalstecknandet bestämd bindningstid. Om avtalet har en bestämd bindningstid och avtalets startdatum infaller på annat datum än den första i kalendermånaden förlängs avtalsperioden till den sista kalenderdagen i avtalets sista kalendermånad.

6.4 Om avtalet har en bestämd bindningstid kommer Nordic Green Energy att meddela dig i samband med att avtalet löper ut. Om Du, vid avtalets utgång, varken förnyar eller säger upp avtalet, förlängs det automatiskt med avtalsformen Normalpris, till det pris som framgår av Nordic Green Energys meddelande till Dig.

7. Uppsägning

7.1 Om Du i förtid säger upp avtalet, av annan anledning än avflyttning (se punkt 8.1), har Nordic Green Energy rätt till ersättning för den skada Nordic Green Energy lider på grund av uppsägningen. Ersättningen beräknas med 18 öre/kWh på Din beräknade förbrukning under återstående del av bindningstiden. Ersättning utgår även i de fall elleverans enligt avtalet inte påbörjats vid Din förtida uppsägning.

8. Avflyttning

8.1 Om Du flyttar från angiven leveransadress avslutas avtalet från och med flyttdagen utan lösenavgift, förutsatt att flytten har anmälts till Ditt nätbolag. Du äger dock rätt att medflytta avtalet till den nya adressen, förutsatt att Din årsförbrukning är i samma nivå på Din nya anläggning samt att den anläggning Du flyttar till ligger inom samma elprisområde som den tidigare anläggningen. Nordic Green Energy ska meddelas om flytt senast två veckor innan inflyttning på den nya adressen. Du har betalningsansvar för förbrukning på leveransadressen så länge inte flyttanmälan är gjord. Du ska också göra en flyttanmälan gällande den gamla adressen till Ditt nätbolag.

9. Betalningsvillkor

9.1 Antalet faktureringstillfällen per år baseras på anläggningens historiska förbrukning och betalning ska vara Nordic Green Energy tillhanda senast på förfallodagen, vilken inträffar tidigast tio dagar efter det att Nordic Green Energy skickat fakturan.

9.2 Sker inte betalning i tid har Nordic Green Energy rätt att fordra ränta enligt räntelagen från den i räkningen angivna förfallodagen samt till ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas kostnader för skriftlig betalningspåminnelse samt kostnader för verkställighet av betalning eller annan förpliktelse.

9.3 I det fall du har tecknat avtal med en i kronor angiven rabatt (kampanjrabatt) erhåller du rabattens värde löpande som ett avdrag på den fasta månadsavgiften till dess rabattbeloppet är uppnått, om inget annat avtalats.

10. Övriga villkor

10.1 Tvister rörande tolkningen och/eller tillämpningen av detta avtal ska avgöras enligt svensk lag vid allmän domstol eller annan enligt författning behörig instans. Tvisten kan på Din begäran prövas av Allmänna reklamationsnämnden.