[templatera id=”35509″]

Elmarknaden

2017-04-25

Spotpriserna sjönk något under mars månad, medan terminspriserna förväntas stiga framöver. Det hydrologiska läget har haft och har stor påverkan på priserna. Men även väder och kolpris har satt sina spår på både spot-och terminspriser.

Andra nyheter i mars är Sveriges topplacering i klimatarbetet, rekord i svensk vindkraftsproduktion och ett nytt beslut för elcertifikatmarknaden.

Spotmarknaden

Spotpriset i mars sjönk med 8% jämfört med februari. Det sjunkande elpriset beror på månadens mildare väder som gör att efterfrågan minskar och elpriset sjunker.

Jämfört med mars 2016 låg spotpriset för mars 2017 43% högre. Anledningen var dels den sämre hydrologiska situationen, dels ett betydligt högre kolpris än föregående år.

Kärnkraften fortsatte att producera på en hög nivå. Den höga kärnkraftsproduktionen hade en dämpande effekt på spotpriserna. De ökade därmed inte så mycket som de har potential att göra.

Terminsmarknaden

Det hydrologiska underskottet är på väg att balanseras upp och ligger nu endast ett par procentenheter under medianen. Trots det, har de nordiska terminspriserna stigit. En anledning är att väderprognoserna visar på en lägre temperatur än normalt för månaden, vilket innebär att snön inte smälter i den takt den brukar. I sin tur betyder det att vattenmagasinen inte fylls på ordentligt, något som kommer påverka elpriserna under våren och sommaren.

Även priset på utsläppsrätter och kol är just nu inne i en stigande trend och kommer även fortsättningsvis påverka priserna. De stigande kolpriserna kan härledas till transportproblem i Australien. Kolgruvorna i Australien ligger inåt landet, och kolet kan inte transporteras ut till hamnarna på grund av problem med järnvägarna. Australien är ett stort exportland av kol och har därför betydande inverkan på kolpriset vilket i sin tur påverkar det generella elpriset.

En ytterligare faktor som kan påverka terminspriserna längre fram är en möjlig nedläggning av kärnkraftsproduktionen i Oskarshamn reaktor 3 år 2020. Elmarknaden väntar just nu på ett beslut om vidare drift från Uniper som driver reaktorn. Väljer Uniper att inte fortsätta driften efter 2020 kan detta innebära att elpriserna stiger.

Sverige leder klimatarbetet i EU

Det historiska Parisavtalet, där 141 länder gått med, är tänkt att bekämpa klimatförändringarna på en global nivå. Enligt de ideella organisationerna Carbon Market Watch och Transport & Environment ligger Sverige i topp i EU gällande hur allvarligt man tar på Parisavtalet och klimatförändringarna. Sverige anses vara det enda landet i EU som ser ut att nå klimatmålen från avtalet.

Anledningen är bland annat Sveriges ambition att minska landets utsläpp med mer än 40%. 40% är det mål Europakommissionen satt upp för EU-länderna att nå innan 2030. Dessutom har den sittande regeringen satt upp ett ambitiöst mål att inte ha något nettoutsläpp av växthusgaser, vilket också ligger till grund för topplaceringen.

Rekord för svensk vindkraft

Svensk vindkraft har passerat 17 TWh. Det är första gången som vindkraftsproduktionen har överstigit 17 TWh för en rullande 12 månaders-period. Det tidigare rekordet var 2015, då produktionen kom upp till 16,6 TWh.

Pris på elcertifikaten höjdes efter beslut

Priserna för elcertifikat har legat på en stabil nivå de senaste veckorna. Men den 19 april kom beslutet som innebär att Sverige och Norge har kommit överens om hur fortsättningen på elcertifikatsystemet ska se ut. Norska och svenska produktionsanläggningar som byggs med stöd av systemet kommer ha samma villkor för att få elcertifikat fram till 1 april 2046. Det innebär att norska certifikat ska kunna uppfylla svensk kvotplikt (kvotplikten är den andel elcertifikat som främst elleverantörer måste köpa i förhållande till sin elförsäljning eller elanvändning).

Beslutet betyder också att norska anläggningar kommer vara tvungna att vara driftsatta senast under 2021 för att få elcertifikat, därefter är det endast svenska anläggningar som har möjlighet att få det. Enligt beslutet kommer det också införas en stoppregel som gör att elcertifikatsystemet inte kommer bli överbyggt. Detta är för att minska risken för priskollaps.

Direkt efter att beslutet kommit ut höjdes priset på elcertifikat med 15% för att sedan falla tillbaka något och därefter stiga igen. Ökningen ligger på ca 10 kr.

Rekommendation

Tycker du att elmarknaden verkar ostabil och vill ha ett tryggt elavtal men samtidigt inte binda upp dig? Då rekommenderar vi vårt nya elavtal Kvartalspris. Med kvartalspris får du ett fast elpris för det kommande kvartalet. Du slipper dessutom bindningstid och är fri att byta elavtal när du vill. Teckna Kvartalspris här. Eller hör av till oss på 08- 20 51 00 eller info@nordicgreen.se så hjälper vi dig att teckna elavtalet.

För företag rekommenderar vi just nu ett fast elavtal på 3 år. På så vis vet du vad elräkningen kommer hamna på varje månad, vilket gör det lättare att budgetera. Hör av dig till en av våra rådgivare så hjälper de dig att teckna elavtalet.

Källor: Montel, Shepherd Energy, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten, Troms Kraft Handel, The Local.

[templatera id=”27195″]